Polityka prywatności strony internetowej paniswojejtwarzy.pl

 1. Dla właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną , korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych osobowych jest Aneta Krusińska-Hendzel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: TimeLess, z siedzibą przy ul. Spokojnej 8a/20, 20-074 Lublin, NIP: 713-185-78-97.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz prawa przysługujące Użytkownikowi

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych oso­bo­wych).
 2. Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika. Zgo­da jest wyra­żona poprzez wypeł­nie­nie odpo­wied­nie­go for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go. Dostar­czo­ne dane mogą być prze­twa­rza­ne rów­nież na pod­sta­wie uspra­wie­dli­wio­ne­go celu Admi­ni­stra­to­ra.
 3. Dane poda­ne w for­mu­la­rzu prze­twa­rza­ne są dla celów określonych w danym for­mu­la­rzu, naj­czę­ściej w celu umoż­li­wie­nia Admi­ni­stra­to­ro­wi kon­tak­tu z Użyt­kow­ni­kiem dro­gą pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub telefonicznie. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, jed­nak­że jeśli Użyt­kow­nik nie poda swo­ich danych oso­bo­wych  nie będzie mógł sko­rzy­stać z usług ofe­ro­wa­nych przez Admi­ni­stra­to­ra w ramach for­mu­la­rzy znaj­du­ją­cych się na stro­nie.
 4. Pod­czas wizy­ty na stro­nie inter­ne­to­wej auto­ma­tycz­nie zbie­ra­ne są dane doty­czą­ce wizy­ty, np. adres IP Użyt­kow­ni­ka itp. (dane logo­wa­nia). Dane zbie­ra­ne auto­ma­tycz­nie mogą być uży­te do ana­li­zy zacho­wań Użytkownika na stro­nie inter­ne­to­wej. Dane te prze­twa­rza­ne są jed­nak wyłącz­nie w celach admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem i nie są koja­rzo­ne z dany­mi poszcze­gól­nych Użyt­kow­ni­ków.
 5. Dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka prze­cho­wy­wa­ne są przez okres 2 lat lub do momen­tu odwo­ła­nia zgo­dy. Zgoda Użytkownika na przechowywanie i przetwarzanie danych może być odwołana w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka są prze­cho­wy­wa­ne i chro­nio­ne zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi wewnętrz­ny­mi Admi­ni­stra­to­ra. 
 6. Dane Użyt­kow­ni­ka nie będą prze­ka­zy­wa­ne żad­ne­mu inne­mu pod­mio­to­wi, ani poza obszar Unii Euro­pej­skiej.
 7. Użyt­kow­nik w każ­dej chwi­li ma pra­wo dostę­pu do tre­ści danych, pra­wo do spro­sto­wa­nia danych, pra­wo do usu­nię­cia danych, pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych, pra­wo do prze­no­sze­nia danych.
 8. Użyt­kow­nik w każ­dej chwi­li ma pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia swo­ich danych oso­bo­wych gdy prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych odby­wa się na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su lub dla celów sta­ty­stycz­nych, a sprze­ciw jest uza­sad­nio­ny przez szcze­gól­ną sytu­ację, w któ­rej się zna­la­zł, chy­ba że prze­twa­rza­nie jest wyma­ga­ne zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa.
 9. Ponad­to Użyt­kow­nik ma pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go w przy­pad­ku uzna­nia, że prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy Roz­po­rzą­dze­nia;

Poli­ty­ka pli­ków cookies

 1. Strona internetowa nie zbie­ra w spo­sób auto­ma­tycz­ny żad­nych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­tych w pli­kach cookies. Pliki cookies nie są używane do gro­ma­dze­nia danych oso­bo­wych, takich jak: imię, nazwi­sko lub adres e-mail.
 2. Pli­ki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka  i prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych . Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.
 3. Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su pli­ki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor strony jogatwarzylublin.pl
 4. Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu:
  • dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych Ser­wi­su do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pli­ki te pozwa­la­ją roz­po­znać urzą­dze­nie Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i odpo­wied­nio wyświe­tlić stro­nę inter­ne­to­wą, dosto­so­wa­ną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb;
  • two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su korzy­sta­ją ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawar­to­ści;
 1. W ramach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są dwa zasad­ni­cze rodza­je pli­ków cookies: „sesyj­ne” (ses­sion cookies) oraz „sta­łe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka do cza­su wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). „Sta­łe” pli­ki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków cookies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­ni­ka.
 2. W ramach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są nastę­pu­ją­ce rodza­je pli­ków cookies:
  • „nie­zbęd­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach Ser­wi­su, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Ser­wi­su;
  • pli­ki cookies słu­żą­ce do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wa­ne do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Ser­wi­su;
  • „wydaj­no­ścio­we” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wi­su;
  • „funk­cjo­nal­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce „zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez Użyt­kow­ni­ka usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fej­su Użyt­kow­ni­ka, np. w zakre­sie wybra­ne­go języ­ka lub regio­nu, z któ­re­go pocho­dzi Użyt­kow­nik, roz­mia­ru czcion­ki, wyglą­du stro­ny inter­ne­to­wej itp.;
 1. W wie­lu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tycz­ną obsłu­gę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsłu­gi pli­ków cookies dostęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej).
 2. Ope­ra­tor Ser­wi­su infor­mu­je, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nach inter­ne­to­wych Ser­wi­su.
 3. Wię­cej infor­ma­cji na temat pli­ków cookies dostęp­nych jest w sek­cji „Pomoc” w menu prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.