Polityka prywatności strony internetowej https://www.jogatwarzylublin.pl

 1. Dla właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną , korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych osobowych jest Aneta Krusińska-Hendzel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: TimeLess, z siedzibą przy ul. Spokojnej 8a/20, 20-074 Lublin, NIP: 713-185-78-97.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz prawa przysługujące Użytkownikowi.

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych oso­bo­wych).
 2. Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika. Zgo­da jest wyra­żona poprzez wypeł­nie­nie odpo­wied­nie­go for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go. Dostar­czo­ne dane mogą być prze­twa­rza­ne rów­nież na pod­sta­wie uspra­wie­dli­wio­ne­go celu Admi­ni­stra­to­ra.
 3. Dane poda­ne w for­mu­la­rzu prze­twa­rza­ne są dla celów określonych w danym for­mu­la­rzu, naj­czę­ściej w celu umoż­li­wie­nia Admi­ni­stra­to­ro­wi kon­tak­tu z Użyt­kow­ni­kiem dro­gą pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub telefonicznie. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, jed­nak­że jeśli Użyt­kow­nik nie poda swo­ich danych oso­bo­wych  nie będzie mógł sko­rzy­stać z usług ofe­ro­wa­nych przez Admi­ni­stra­to­ra w ramach for­mu­la­rzy znaj­du­ją­cych się na stro­nie.
 4. Pod­czas wizy­ty na stro­nie inter­ne­to­wej auto­ma­tycz­nie zbie­ra­ne są dane doty­czą­ce wizy­ty, np. adres IP Użyt­kow­ni­ka itp. (dane logo­wa­nia). Dane zbie­ra­ne auto­ma­tycz­nie mogą być uży­te do ana­li­zy zacho­wań Użytkownika na stro­nie inter­ne­to­wej. Dane te prze­twa­rza­ne są jed­nak wyłącz­nie w celach admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem i nie są koja­rzo­ne z dany­mi poszcze­gól­nych Użyt­kow­ni­ków.
 5. Dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka prze­cho­wy­wa­ne są przez okres 2 lat lub do momen­tu odwo­ła­nia zgo­dy. Zgoda Użytkownika na przechowywanie i przetwarzanie danych może być odwołana w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka są prze­cho­wy­wa­ne i chro­nio­ne zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi wewnętrz­ny­mi Admi­ni­stra­to­ra. 
 6. Dane Użyt­kow­ni­ka nie będą prze­ka­zy­wa­ne żad­ne­mu inne­mu pod­mio­to­wi, ani poza obszar Unii Euro­pej­skiej.
 7. Użyt­kow­nik w każ­dej chwi­li ma pra­wo dostę­pu do tre­ści danych, pra­wo do spro­sto­wa­nia danych, pra­wo do usu­nię­cia danych, pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych, pra­wo do prze­no­sze­nia danych.
 8. Użyt­kow­nik w każ­dej chwi­li ma pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia swo­ich danych oso­bo­wych gdy prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych odby­wa się na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su lub dla celów sta­ty­stycz­nych, a sprze­ciw jest uza­sad­nio­ny przez szcze­gól­ną sytu­ację, w któ­rej się zna­la­zł, chy­ba że prze­twa­rza­nie jest wyma­ga­ne zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa.
 9. Ponad­to Użyt­kow­nik ma pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go w przy­pad­ku uzna­nia, że prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy Roz­po­rzą­dze­nia;

Poli­ty­ka pli­ków cookies

 1. Strona internetowa nie zbie­ra w spo­sób auto­ma­tycz­ny żad­nych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­tych w pli­kach cookies. Pliki cookies nie są używane do gro­ma­dze­nia danych oso­bo­wych, takich jak: imię, nazwi­sko lub adres e-mail.
 2. Pli­ki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka  i prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych . Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.
 3. Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su pli­ki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor strony jogatwarzylublin.pl
 4. Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu:
  • dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych Ser­wi­su do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pli­ki te pozwa­la­ją roz­po­znać urzą­dze­nie Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i odpo­wied­nio wyświe­tlić stro­nę inter­ne­to­wą, dosto­so­wa­ną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb;
  • two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su korzy­sta­ją ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawar­to­ści;
 1. W ramach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są dwa zasad­ni­cze rodza­je pli­ków cookies: „sesyj­ne” (ses­sion cookies) oraz „sta­łe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka do cza­su wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). „Sta­łe” pli­ki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków cookies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­ni­ka.
 2. W ramach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są nastę­pu­ją­ce rodza­je pli­ków cookies:
  • „nie­zbęd­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach Ser­wi­su, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Ser­wi­su;
  • pli­ki cookies słu­żą­ce do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wa­ne do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Ser­wi­su;
  • „wydaj­no­ścio­we” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wi­su;
  • „funk­cjo­nal­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce „zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez Użyt­kow­ni­ka usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fej­su Użyt­kow­ni­ka, np. w zakre­sie wybra­ne­go języ­ka lub regio­nu, z któ­re­go pocho­dzi Użyt­kow­nik, roz­mia­ru czcion­ki, wyglą­du stro­ny inter­ne­to­wej itp.;
 1. W wie­lu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tycz­ną obsłu­gę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsłu­gi pli­ków cookies dostęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej).
 2. Ope­ra­tor Ser­wi­su infor­mu­je, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nach inter­ne­to­wych Ser­wi­su.
 3. Wię­cej infor­ma­cji na temat pli­ków cookies dostęp­nych jest w sek­cji „Pomoc” w menu prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.